Kapasite Raporu

Kapasite Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

(2) Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,

(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

(7) Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,

(8) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(9) Vergi levhası fotokopisi,

 (10) Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(11) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

(12) Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

(13) Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 
Not: Yukarıda İstenilen Tüm Evrakların Başvuru Formuna Eklenerek, Eksiksiz Olarak Teslim Edilmesi Gereklidir. 
 
Evraklar tamamlandıktan sonra işyerine üretimin akışı ile ilgili tespit yapılacak
Kapasite raporu hazırlanıp Birliğe onay gönderilecek
Onaydan geldikten sonra Sanayi Sicil için formlar ve evraklar ekinde  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilecek.