Haberler


En Son Eklenen Haber

 

23
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Web Sitesi Hakkında

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12/09/2019 tarihli yazısıyla; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde olan  Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nde Hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri  gibi alanlarla ilgili bilgilendirme, duyuru ve diğer iş ve işlemler için  http://tdiosb.tarbil.gov.tr/ web sitesinin oluşturulduğu beliritlmektedir.

Bahsi geçen sitede, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin kuruluş ve çalışma süreçleri, üretim ve yatırım kapasiteleri, doluluk ve boşluk oranları, konum, yerleşim planları, mevzuat ve diğer konularla ilgili duyuruların da yer alacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur

[Devamını oku...]

16
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Mevzuat:

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf

Özet: 

Bu Yönetmelik ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu Yönetmelik gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-1.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf

Özet: 

Bu Yönetmelik ile Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu Yönetmelik, Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-2.htm

 

../…

                              

 

 

 

 

Mevzuat:

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf

Özet: 

Bu yönetmelik ile teminatların yenilenmesi maddesinde şu şekilde değişiklikler düzenlenmektedir: “Teminatlar Fon tarafından takip edilir ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde ise derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini ilgililerden yazılı olarak talep eder. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderir.

Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise Bakanlıkça verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teminatını yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilir. Ayrıca, bunlar hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve tasarruflar uygulanır.”

Teminatların iadesi maddesine ise aşağıda yer alan hükmün eklenmesi düzenlenmektedir:

“Lisansın iptali veya askıya alınması durumunda; lisans sahibinin mudilere karşı yerine getirmesi gereken ve Fonun mudi zararlarını tazmin görev ve yetkisi kapsamına giren bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı Fon tarafından, lisansın iptalinin veya askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde araştırılır. Ancak, lisanslı depo işletmesinin bağımsız denetçisi tarafından lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda bir rapor hazırlanarak ibraz edilmesi halinde Fon ayrıca bir inceleme yapılmamasına karar verebilir.

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülüğün bulunmadığı tespitinin yer alması halinde teminatlar sahibine iade edilir.

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülük bulunduğu tespiti yapılması halinde teminatlar, yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat eden belgelerin Fona ibrazı üzerine ilgilisine iade edilir.”

“Birinci fıkrada belirtilen Fonun inceleme süresi içinde veya üçüncü fıkra uyarınca teminatın muhafaza edilmesi gereken süre içinde geçerliliği sona eren teminatlar hakkında 23 üncü maddeye göre hareket edilir.”

    

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-3.htm

 

[Devamını oku...]

30
Togo'dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri

  Dışişleri Bakanlığı'nın yazısı ile, Kotonu Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Togo menşeli birçok hayali firmanın ülkemizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu bildirilmektedir.

Yazıda, son zamanlarda genellikle Lome/Togo'da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere e-posta göndererek, Lome'de yerleşik ECOWAS (Economic Community of Western African Countries) veya REDA (Regional Economic Development Agency) gibi kuruluşların ihale kapsamında ihtiyaçlarına yönelik firmalarımızdan teklif almaya çalıştıklarının görüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, şirketlerimizin dikkatine getirilmesinde yarar görülen hususlar aşağıdaki şekilde
belirtilmektedir:
1- Togo'dan alınan herhangi bir teklife karşı temkinli olunması,
2- Yukarıda belirtildiği şekilde mesajlar alındığında, bu tür mesajlara şüpheyle yaklaşılması,
3- Ticaret yapılması planlanan yerel firma ile bahsettiği ihalenin doğruluğundan emin olunmadıkça, yerel firmalara herhangi bir ödeme yapılmaması ve taahhüt altına girilmemesi,
4- Hayali ihaleler için avukatlık/danışmanlık veya bürokratik işlemler adı altında ücret talep edilen
mesajlara itibar edilmemesi,
5- Ticaret yapılması amaçlanan Togolu yerel firmaların varlığına veya ticari faaliyetlerine ilişkin tereddüt oluşması halinde, öncelikle Togo'ya akredite olan Büyükelçiliğimizle temasa geçilmesi, 2
6- Yerel firmalardan alınan mesajların, dış temsilciliklerimizin resmi web sayfaları ve e-posta adreslerinden iletilip iletilmediğine dikkat edilmesi, gerektiği takdirde bu bilgilerin temsilciliklerimizden teyit edilmesi,
7- Yerel firmalarca iletilen e-posta ekinde kayıtlı pasaport ve kimlik suretleri veya firmaya ilişkin ticari sicil kaydı vb. belgelerin doğruluğu teyit edilmedikçe buna bağlı mesajların dikkate alınmaması.

Şirketlerimizin, yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin herhangi bir tereddüt yaşaması durumunda Kotonu Büyükelçiliğimiz ile temasa geçebileceği bildirilmektedir.

[Devamını oku...]

30
AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER (GENEL)

 


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda;

TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı'ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde arttırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye'de etkili bir şekilde işleyisini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://ufuk2020.org.tr/tr web adresinden ulaşılabilir olup, tüm üyelerimize duyurulur. 

 

[Devamını oku...]

09
KUVEYT/TİCARİ MARKA TESCİLİNDE ÜLKE İSİMLERİNİN KULLANILMASI

  Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, ilgide Ticaret Bakanlığı'nın 16.04.2019 tarihli ve 86633424-724.01.01 sayılı yazısında, bir örneği ekte yer alan Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın sirküler Notası'nda ilgili mevzuat çerçevesinde, ticari markaların tescil başvurularında ülke veya bölge adlarının kullanılabilmesi için ilgili ülkenin Büyükelçiliğinden onay alınması gerektiğinin bildirildiği belirtilmektedir.

 

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın yazısında, Uluslararası TRIPS Anlaşmasına dayanarak, markanın coğrafi konumunun menşei ülkede korunduğu, bir markanın tescili için başvuranın, bu Devletin adını veya bu Devletin içindeki bir alanını kullanması durumunda, Devletin Büyükelçiliğinin onayı alınır.Bu nedenle ticari markada Devletin adını kullanmak için Büyükelçilikten onay belgesi alınmasının hukuki bir gereksinim olduğu vurgulanmaktadır.

 

Bilgilerinize Sunarız.

[Devamını oku...]

27
TOBB TÜRKİYE 100  PROGRAMI’NA  BAŞVURU ŞARTLARI

 Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini arttırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programı yürütülmektedir.

TOBB Türkiye 100 Programına başvurmak için aranan kriterler:

-31 Aralık 2014 ve öncesinde kurulan,

-2015 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,

-2017 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,

-2015-2017 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler,

Ayrıca;

-Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.

-Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir.

-Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.

-Hisselerinin yüzde 51’inden fazlasıhalka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.

-Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Otomobil galerileri, kuyumcular, dağıtım şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.

Kriterlere uyan firmalar en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr/ üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 14İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son