Haberler


Duyurular

 

04
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu Hakkında

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-641.03.01-3102 sayılı yazıda (İlgi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – 18/02/2019 tarih ve 47834593-110.02-3928 sayılı yazı) belirtildiği üzere;

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Anılan kanunun;

-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Veri Sorumlusu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, Kişisel Veri İşleme ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmıştır.

-“Veri Sorumlusu Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” Hükmü, 18 inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği

Hükmü yer almaktadır.

İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili hakkında yönetmeliğin 4üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS - https://verbis.kvkk.gov.tr/) “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5nci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır” hükmü yer almıştır.

Ayrıca kanunun 16ncı maddesi ikini fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Veri Koruma Kuruluna (Kurul) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de, 2018/682018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre;

Yıllık Çalışan sayısı 50’den ÇOK veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den ÇOK olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

Yıllık Çalışan sayısı 50’den AZ veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den AZ olmakla birlikte ana faaliyet konusu ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ işleme olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi

Uygun görülmüştür.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; hâlihazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ve genel olarak 6698 sayılı Kanun’la veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında sorun yaşanmaması için siz üyelerimiz tarafından gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Bilgi edinilebilecek kaynak adresler:


Kişisel Verileri Koruma Kurumu : https://www.kvkk.gov.tr/

VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/

Sorularla VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir

İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir

[Devamını oku...]

25
Ölçü ve Ölçü Aleti Kullanıcılarının  Dikkatine...

  Ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının dikkatine;

28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.
Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi  geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediye ölçüler ve ayar memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.
İlgililere önemle duyrulur.
BAŞVURU YAPILACAK YERLER 
1-SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ;
a)Tartım kapasitesi  2.000kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri
b)Diğer tartı aletleri
c)Akaryakıt, LPG, Adblue, Süt vb. su dışındaki sıvı ölçüm sayaçları
2-GRUP MERKEZİ BELEDİYE ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUKLARI (KİLİS BELEDİYESİ)
a)Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, 
b)Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; 1)Masa terazileri, 2)Asma teraziler, 3)Tek kollu kantarlar, 4)İbreli teraziler
3-YETKİLİ MUAYENE İSTASYONLARI
a)Otomatik tartı aletleri
b)I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri 
c)2'inci maddenin (a) bendinde belirtilen tartı aletleri (Belediyenin yapacağı) dışındaki tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri 
d)Taksimetre ve takograf cihazları
NOT:Yetkili Muayene servislerine https://msurapor.sanayi.gov.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
444 6 100 nolu telefon hattı üzerinden Kilis İl Müdürlüğüne bağlanılarak detaylı bilgi alınabilir 

[Devamını oku...]

18
MAHİR ELLER PROJESİ FİRMA TALEP FORMU

  Projenin Amacı

Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu - kısa adıyla Mahir Eller Projesi, TOBB öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) kapsamında başlatılmıştır.

Proje, Suriyeli nüfusunun yüksek olduğu 12 ilde (Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Şanlıurfa), bu illerdeki Odalar tarafından TOBB koordinasyonunda ve TEPAV işbirliğinde uygulanmaktadır.

Mahir Eller Projesinin temel amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerini, mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesi suretiyle artırmaktır. Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile faydalanıcıların ekonomik ve sosyal hayattaki konumlarını güçlendirerek, Türkiye’de ekonomik büyümeye katkı sunmalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

Belirlenen hedef doğrultusunda söz konusu illerde ikamet eden vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin beceri haritası ortaya çıkartılacak, işverenlerin beceri talepleri belirlenecek ve bir mesleği olan kişilerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik sınavlarına girmeleri sağlanacaktır.

Sınav başvuru ve belgelendirme ücretlerinin tamamı proje bütçesinden karşılanacaktır.

Proje kapsamında, sınavda başarılı olup MYK mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan belirli sayıda kişi için istihdam garantisi sunulmaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi alabilecek durumda olan geçici koruma altındaki Suriyelilere işe yerleştirilmelerini takiben veya öncesinde Türkçe eğitimi verilecektir. 

Proje illerinde faaliyet gösteren işverenlerin proje kapsamında mesleki yeterlilikleri belgelendirilmiş kişileri istihdam etmelerini teşvik etmek amacıyla istihdam ettikleri kişiler için asgari brüt ücretin  %10’u ve SGK işveren primlerinin tamamı, (en fazla) 6 ay boyunca proje bütçesinden karşılanacaktır. İşverenlerin, geçici koruma altındaki Suriyelileri istihdam etmekten doğacak çalışma izni masrafı da yine proje bütçesinden karşılanacaktır.

Mahir Eller Projesi kapsamında yapılacak mesleki yeterlilik sınavlarına katılmak için belgelendirilebilir bir mesleki yeterliliğe sahip olunması yeterlidir. İşsizler, hâlihazırda istihdamda olanlar ve mezuniyet durumundaki meslek lisesi öğrencileri Projenin faydalanıcıları arasındadır.

Hâlihazırda istihdamda olan faydalanıcıların belirlenebilmesi için bireysel başvurunun yanı sıra bu kişileri istihdam eden işverenlerin başvurusu da kabul edilecektir.

Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz soru formu, mevcut çalışanlarının MYK mesleki yeterlilik belgesi almasını isteyen firmalardan talep toplamak için tasarlanmıştır. 

Projeden yararlanabilecek kişi sayısı kontenjanla sınırlıdır. Bu nedenle başvuran her firmanın çalışanlarının “Mahir Eller Projesi” kapsamında belgelendirme sınavlarına girmesi garanti edilmemektedir. 

Sınavların Nisan - Aralık 2019 döneminde yapılması öngörülmektedir. Ayrıntılı sınav takvimi, talepler toplandıktan sonra başvuru sayısına göre belirlenecek ve ilgili firmalar bu doğrultuda bilgilendirilecektir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 22 MART 2019

Başvuru için tıklayınız:

[Devamını oku...]

26
TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ VE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ ADAYLARI

   TOBB KİLİS KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ 27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA ODAMIZDA YAPILACAKTIR.

TOBB KİLİS KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMİ ADAY LİSTESİ

[Devamını oku...]

14
 TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ VE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ

  TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ 27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA ODAMIZDA YAPILACAKTIR.

İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ İÇİN AŞAĞIDA LİSTEDE İSİMLERİ YAZILI BULUNAN KİŞİLER BAŞVURACAKLARDIR.

İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ ADAYLIK BAŞVURULARI 21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR DİLEKÇE VE ADLİ SİCİL BELGESİ İLE ODAMIZA YAPILACAKTIR.

NO ADI  SOYADI
1 ZÜLAL KULAN
2 FÜSUN  HACIÖMEROĞLU
3 FATMA NUR  FİLİK
4 JALE ERTUĞRUL
5 YÜKSEL EBRU ERGİN
6 ÖZLEM KİLİSLİOĞLU
7 MERAL DAMA
8 AYBALAM AKKURT
9 GÖRGÜN DİDEM EVRAN
10 DİLEK ŞİLTELİOĞLU
11 İPEK YILDIRIM
12 TEVHİDE SAĞIROĞLU
13 SEVGİ KEŞKEKOĞLU
14 ESRA YİTMEZ
15 BİLGE TUĞÇE KÖROĞLU
16 ZEYNEP AYGAR
17 NESLİHAN  YAŞAR
18 DİLEK POLAT
19 YÜKSEL   SARICA
20 DEMET  KUDEYT


TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ 27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA ODAMIZDA YAPILACAKTIR.

İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ İÇİN AŞAĞIDA LİSTEDE İSİMLERİ YAZILI BULUNAN KİŞİLER BAŞVURACAKLARDIR.

İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ ADAYLIK BAŞVURULARI 21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR DİLEKÇE VE ADLİ SİCİL BELGESİ İLE ODAMIZA YAPILACAKTIR.

 

NO ADI  SOYADI
1 BEKİR TARIK ŞİLTELİOĞLU
2 MURAT SERKAN YİĞİT
3 AHMET  ÇIKIMOĞLU
4 ERMAN  ALPAYDIN
5 MAHMUT FEHMİ YAPICIOĞLU
6 BURAK BEKÇİOĞLU
7 MUHAMMED FATİH BAKKALLAR
8 NECİP FAZIL  TANRIAŞKI
9 MUHAMMED SARIBAŞOĞLU
10 MUHAMMED TAHA KAÇARLAR
11 AHMET HAKİ İSLAM
12 MEHMET CİHAN ÜNLÜKAHRAMAN
13 DENİZ  DALGIÇ
14 MURAT GENÇTÜRK
15 İSMAİL  KARADAŞ
16 ÖMER FARUK KARA
17 MUSTAFA RAİF ŞARKBAY
18 MUHAMMED KASIM  KÖROĞLU
19 ADİL BOYBEYİ
20 FERHAT  ŞEKEROĞLU
21 MEHMET ÜMİT  İSAL
22 MUSTAFA  KETREZ
23 ONUR BELGİN
24 HASAN DAĞAÇIKAN
25 MELİH KÜÇÜKOĞLU
26 MUSTAFA SEVENGÜL
27 İBRAHİM  BAYKAL

 

[Devamını oku...]

14
06-09 MART 2019 9.OLIVTECH FUARI

 İZFAŞ tarafından 06-09 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 9.OLIVTECH “Zeytin, Zeytinyağı, Süt, Süt Ürünleri, Şarap, ve Teknolojileri Fuarı”na ziyaretçi olarak katılmak isteyen üyelerimiz 20 Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar odamıza bilgi vermeleri gerekmektedir.

İletişim : 0348 813 10 44

NOT:Yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında gidiş-dönüş ücretsiz olarak odamız tarafından karşılanacaktır.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 6İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  İleri   Son